Invitation : Saturday Sep 29th 2018 – Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishekam