Invitation: Saturday, Sep 14th 2019 | 8 AM to 1 PM| Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishek