Invitation: Saturday, Nov 9th 2019 | 8AM to 1PM| Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishekam