Invitation : Saturday Nov 17th 2018 – Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishekam