Invitation: Saturday, Mar 10th 2018 – Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishekam