Invitation: Saturday, Dec 21st 2019 – Sri MahaPeriyava Aradhanai