Invitation: Saturday, April 7th 2018 – Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishekam