Invitation : Saturday April 7th 2018 – Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishekam