Invitation: Saturday, April 6th 2019 | Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudra Padhuka Abhishekam